1. OBRAZEC O ŠTEVILU UPORABNIKOV IN PSOV

Določitev in sporočanje števila uporabnikov
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) določa merila delitve obratovalnih stroškov. Merila delitve iz Pravilnika so začela veljati 01. 12. 2009 in so zavezujoča za večstanovanjske stavbe. V to skupino spadajo vse tiste stavbe, ki imajo dva ali več posameznih delov v etažni lastnini (stanovanj, poslovnih prostorov ali drugih samostojnih prostorov) in v katerih je več kot polovica površine posameznih delov namenjena stanovanjem. Za ostale vrste stavb (npr. enostanovanjske, poslovne in poslovno-stanovanjske stavbe, garažne hiše ipd.) navedena merila delitve niso zavezujoča. Ker se nekateri obratovalni stroški delijo po številu uporabnikov posameznega dela stavbe (pri delitvi stroškov čiščenja skupnih prostorov se upošteva tudi število psov - v polovični vrednosti), je Pravilnik predvidel poseben obrazec, na katerem mora vsak lastnik oz. najemnik sporočiti upravniku število uporabnikov posamezne enote in število psov, ki bivajo v njej. Upravnik na podlagi prejetih sporočil o uporabnikih posameznih enot sestavi seznam posameznih enot s številom uporabnikov (brez navedbe osebnih podatkov) in ga obesi na oglasno desko.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV IN DOSTAVO OBRAZCA O PRIJAVI ŠTEVILA UPORABNIKOV
Obrazec izpolni lastnik ali najemnik enote (stanovanja ali poslovnega prostora).

 • 1. VPIŠITE naslov posamezne enote: kraj, ulico s številko in dodatkom, poštno št. ter identifikacijsko št. posamezne enote.
  2. OBKROŽITE vrsto uporabe enote.
  3. Vpišite NASLOV LASTNIKA (tudi v primeru, da obrazec izpolnjuje najemnik).
  4. Vpišite vaše IME IN PRIIMEK / NAZIV IN SEDEŽ (kdor izponjuje, tj. lastnik ali najemnik) ter dopišite, ali obrazec izpolnjujete kot lastnik ali kot najemnik (npr. ''JANEZ NOVAK - NAJEMNIK'').
 • 5. Vpišite DATUM začetka uporabe, ŠTEVILO UPORABNIKOV in ŠTEVILO PSOV.
  6. Vpišite DATUM izpolnitve obrazca in PODPIŠITE OBRAZEC (brez lastnoročnega podpisa obrazec NI VELJAVEN!).
 • OBRAZEC LAHKO DOSTAVITE:
  - po pošti, v nabiralnik pred našim vhodom ali v sprejemno pisarno na: DOM d.o.o., Delpinova ulica 8, 5000 Nova Gorica;
  - po e-pošti na naslov: #EM#646e6f43776c696b26676f7f#EM# (skeniranim obrazcem v priponki)
  - po faxu na št.: 05/ 335-19-11.


1. Kdo se šteje za uporabnika posamezne enote (stanovanja ali poslovnega prostora)

- Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.
- Pri določitvi števila uporabnikov poslovnih prostorov se upošteva število zaposlenih v poslovnem prostoru (stalno zaposleni, začasno zaposleni, zaposleni preko študentskega dela, preko raznih podjemnih pogodb itd. ). Število gostov, strank, kupcev ipd. ki obiskujejo poslovni prostor, se za potrebe izvajanja tega pravilnika ne upošteva.
- Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.

2. Način sporočanja števila uporabnikov
Lastnik posameznega dela ali najemnik, če gre za posamezni del v najemu, mora upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov in psov na predpisanem OBRAZCU (obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan).

3. Sporočanje sprememb števila uporabnikov
Lastniki ali najemniki morajo tudi vse morebitne spremembe števila uporabnikov in psov sporočiti upravniku na predpisanem OBRAZCU najpozneje v roku 15 dni po nastali spremembi.
Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju.
Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom.
V primeru spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine kot npr. potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.

4. Kako se določi število uporabnikov, če lastnik ali najemnik tega ne sporoči
Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), pri čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.

5. Vzpostavitev začetnih evidenc števila uporabnikov 
Konec septembra 2009 smo vsem lastnikom oz. najemniki posameznih delov večstanovanjskih stavb poslali delno predizpolnjen OBRAZEC, pojasnila ter navodila za izpolnitev in dostavo. Lastnik ali najemnik posameznega dela je moral obrazec do konca izpolniti, podpisati ter nam ga najkasneje do 31.10.2009. Na novo pridobljeni podatki o številu uporabnikov se začeli uporabljati za obdobje od decembra 2009 dalje (takrat so tudi prenehali veljati vsi dosedanji podatki o številu uporabnikov).