DOLOČITEV UPRAVNIKA

Če ima stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj, poslovnih prostorov in drugih samostojnih prostorov), morajo etažni lastniki določiti upravnika.

DOLOČITEV UPRAVNIKA

 • Določitev upravnika je posel rednega upravljanja, za katerega je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev.
 • O določitvi upravnika etažni lastniki odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov.
 • Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se uredijo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot je potrebno za sprejem sklepa o določitvi upravnika. Etažni lastniki lahko, ob določitvi upravnika, za sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev pooblastijo enega ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi pooblaščenci za sklenitev pogodbe. Pogodba učinkuje tudi proti etažnim lastnikom, ki je niso podpisali, oziroma proti etažnim lastnikom, ki so glasovali proti imenovanju pooblaščencev za sklenitev in proti vsem pravnim naslednikom etažnih lastnikov.


POOBLASTILA UPRAVNIKA

Upravnik ima po Stvarnopravnem zakoniku naslednja pooblastila
(velja za vse stavbe):

 1. izvajati sklepe etažnih lastnikov;
 2. skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
 3. poskrbeti za porazdelitev in izterjavo obveznosti;
 4. upravljati z rezervnim skladom in s skupnim denarjem;
 5. zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih lastnikov vložiti izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika.


Skladno s Stanovanjskim zakonom ima upravnik poleg navedenih še naslednja pooblastila
(velja za večstanovanjske stavbe):

 1. zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem;
 2. pripravi načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta in skrbi za izvedbo načrta;
 3. sestavi obračun stroškov upravljanja večstanovanjske stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike;
 4. poroča etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavi mesečne in letne obračune;
 5. sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s tretjimi osebami;
 6. poda letno poročilo o upravljanju objekta;
 7. opravi oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov ter zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb;
 8. obdeluje osebne podatke, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom.


Upravnik ima lahko tudi druga pooblastila, določena z zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških storitev.