OSNOVNI PODATKI

Firma:DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
Skrajšana firma:DOM d.o.o.
Sedež:Delpinova ulica 8, 5000 Nova Gorica
  
Pravno org. oblika:družba z omejeno odgovornostjo
Matična številka:5298687000
Davčna številka:83063919
Osnovni kapital:115.479,00 €
  
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno številko: 1/00544/00
  
Standardna klasifikacija osnovne dejavnosti: L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Zavezanec za DDV:Da
ID za DDV:SI83063919
Transakcijski računi družbe:04001-0048103453 pri Novi KMB d.d.
 60000-0000322596 pri Hranilnici LON d.d.
 61000-0025701370 pri Delavski hranilnici d.d.
33000-0010733429 pri Addiko bank d.d.
Fiduciarni računi rezervnega sklada:04001-0047030924 pri Novi KMB d.d.
 60000-0000497875 pri Hranilnici LON d.d.
 61000-0025703698 pri Delavski hranilnici d.d.
Poslovodstvo družbe:Mitja Bovcon, univ. dipl. inž. el., direktor
 Robert Bovcon, univ. dipl. fiz., direktor
 Prokurista:

David Kavčič, Alenka Bovcon