REZERVNI SKLAD

Ustanovanitev rezervnega sklada
Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov. Sredstva vodi upravnik ločeno na posebnem računu.


Vplačevanje v rezervni sklad

A. NAJNIŽJA VREDNOST PRISPEVKA
Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka določa Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS št. 11/2004, v nadaljevanju Pravilnik o RS).

Merila za določitev prispevka so:

 • površina posameznega dela v etažni lastnini,
 • starost stavbe, v kateri se posamezni del nahaja in
 • rekonstrukcija stavbe.

Starost stavbe se pri izračunu prispevka ugotavlja enkrat letno. Stavbo se na podlagi ugotovljene starosti uvrsti v enega od naslednjih starostnih razredov:

STAROSTNI RAZREDSTAROST NEPREMIČNINE
Ido 10 let
IInad 10 do 30 let
IIInad 30 do 60 let
IVnad 60 let


Korekcije starosti zaradi izvšenih rekonstrukcij

 • V primeru, ko je bila izvršena celovita rekonstrukcija se šteje, da je starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 5 let. Celovita rekonstrukcija pomeni, da so bila na stavbi opravljena že vsa potrebna glavna investicijska vzdrževalna dela: obnova ali zamenjava strešne konstrukcije ali kritine, instalacij in naprav za ogrevanje, obnova ali zamenjava vodovodne, plinske, električne in druge instalacije, obnova ali zamenjava fasade, toplotne izolacije in dvigal.
 • V primeru, ko je bila izvršena delna rekonstrukcija se šteje, da je starost stavbe v prvem letu po rekonstrukciji 20 let. Delna rekonstrukcija pomeni, da sta bili na nepremičnini opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih vzdrževalnih del iz prejšnje alinee.
 • Rekonstrukcija nepremičnine se pri izračunu prispevka ugotavlja enkrat letno in se upošteva, če so bila investicijska vzdrževalna dela opravljena v zadnjih 10 letih pred letom, ko se ugotavlja starost nepremičnine.

Upravnik na podlagi ugotovljenih meril izračuna najnižjo vrednost prispevka tako, da na podlagi spodnje tabele pomnoži površino posameznega dela (v m2) z zneskom, ki je določen za posamezen starostni razred (EUR):

STAROSTNI RAZREDEUR/m2
I0
II0,20
III0,25
IV0,30


B. POVIŠANI PRISPEVKI
Etažni lastniki lahko v načrtu vzdrževanja določijo tudi višji znesek mesečnega vplačila v rezervni sklad, kot je določen s Pravilnikom o RS, glede na ocenjeno vrednost vzdrževalnih del in načrt vzdrževanja.
Prav tako lahko etažni lastniki v Pogodbi o medsebojnih razmerjih določijo način oblikovanja rezervnega sklada, ki presega najnižji znesek iz Pravolnika o RS.

Vodenje sredstev rezervnega sklada
Upravnik mora zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo.

Način gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada
Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik. Upravnik mora sredstva rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik.


Uporaba sredstev rezervnega sklada

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo:

 • stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja,
 • za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije,
 • za plačilo izboljšav,
 • za plačilo nujnih vzdrževalnih del,
 • za odplačevanje v te namene najetih posojil in
 • za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.

Druga določila
Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni sklad niti zahtevati delitve.

Na premoženje rezervnega sklada je dovoljena izvršba samo za plačilo obveznosti iz pravnih poslov, sklenjenih v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena. Premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki v izvršilnem postopku.